Ετήσια ανανέωση – ενεργοποίηση ∆ελτίων Αθλητικής Ιδιότητας E.Σ.Ο

Ετήσια ανανέωση – ενεργοποίηση ∆ελτίων Αθλητικής Ιδιότητας

Σε συνέχεια προηγούµενης σχετικής απόφασης του ∆Σ και σύµφωνα µε το άρθρο 52
παρ. 9 του ν. 4908/22, το ∆Σ συζήτησε και διευκρίνισε επιµέρους θέµατα που
αφορούν στην ανανέωση – ενεργοποίηση των ∆ελτίων Αθλητικής Ιδιότητας των
σκακιστών και σκακιστριών ως εξής:

Η ανανέωση – ενεργοποίηση του ∆ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας θα γίνεται
ετησίως και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή σε
αξιολογήσιµους αγώνες: ατοµικούς, οµαδικούς, κανονικού χρόνου, rapid / blitz.
Η ανανέωση του δελτίου ενεργοποιείται µε την καταβολή τέλους 10 € ανά
σκακιστή – σκακίστρια µέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΟ και συγκεκριµένα στην
αναζήτηση των εθνικών βαθµών αξιολόγησης (ΕΛΟ): http://www.chessfed.net/elo,
και θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία της ενεργοποίησης έως τις 31/12 του έτους.

Με την καταβολή του τέλους θα εµφανίζεται άµεσα η ένδειξη «Τέλος
Εγγραφής/Ανανέωσης ∆ελτίου Πληρωµένο» στην καρτέλα του σκακιστή –
σκακίστριας αλλά και στη λίστα του σωµατείου που ανήκει.
Ταυτόχρονα θα γίνεται η έκδοση του ανανεωµένου δελτίου µε την αποστολή
σχετικού αιτήµατος στην ΕΣΟ (info@chessfed.gr) που θα πρέπει να συνοδεύεται από
πρόσφατη φωτογραφία του αθλητή – αθλήτριας τύπου αστυνοµικής ταυτότητας –
διαβατηρίου.
Για τη συµµετοχή στους πάσης φύσεως αξιολογήσιµους αγώνες ο έλεγχος για τη
καταβολή του τέλους ανανέωσης – ενεργοποίησης θα γίνεται από τους διοργανωτές
µε ευθύνη του ∆ιευθυντή Αγώνων. Ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής οφείλει να ελέγχει τις
τελικές συµµετοχές και να µην επιτρέπει τη συµµετοχή σε όσους δεν έχουν
ανανεωµένο – ενεργοποιηµένο δελτίο.Έναρξη εφαρµογής από 1/1/2023.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις πχ αδυναµία πληρωµής µέσω της ιστοσελίδας, οι
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να καταβάλουν το τέλος στον διοργανωτή πριν την
έναρξη των αγώνων (για τα ατοµικά τουρνουά) ο οποίος θα το αποδίδει στην ΕΣΟ για
την αξιολόγησή τους.

Προκειµένου να διευκολυνθούν τα σωµατεία και οι σκακιστές-σκακίστριες, δίνεται
από τώρα η δυνατότητα καταβολής του τέλους ανανέωσης – ενεργοποίησης για την
αγωνιστική περίοδο 1/1 – 31/12/2023 µέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΟ.
∆ιευκρινίζεται ότι το τέλος εγγραφής (10 €) που καταβάλλεται για την έκδοση
νέου δελτίου (νέα εγγραφή) επέχει θέση ανανέωσης – ενεργοποίησης για την
αγωνιστική περίοδο που εκδίδεται το δελτίο

Καλέστε!